Български English

ИУЕЕО, ИУМПС

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него. “Унитрейд–БГ” ООД:

 • изкупува излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
 • приема и съхранява тези отпадъци в своите бази
 • извозва със специализиран транспорт
 • осигурява престоя на събраните отпадъци в базите на фирмата от момента на тяхното приемане до момента на тяхното предаване на инсталациите за предвaрително третиране

На площадките на “Унитрейд–БГ” ООД се приемат излезли от употреба МПС, несъдържащи опасни компоненти и части и компоненти от тях. “Унитрейд–БГ” ООД може да предложи на своите клиенти:

 • изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства
 • извозване със специализиран транспорт
 • предоставяне на контейнери за събиране и временно съхранение на отпадъците
 • сортиране на металните отпадъци от ИУМПС
 • рязане на металните отпадъци на площадките
 • временно съхранение в закрити помещения, на палети или на самата площадка;
 • пресоване със специализирана преса за метални отпадъци;
 • частите и компонентите от ИУМПС, приети от различни лица се съхраняват в специализирани контейнери;
 • складиране на пластмасовите отпадъци, съхранение до момента на претоварване в средствата за транспортиране за предаване на фирма потребител.